Stendiger

Fra Sorø Kommune, Landskabsforvalteren, har vi d. 28. maj 2021 fået følgende oplysninger vedr. stendiger:

Stendiget mod syd (dige 1 på fotoet) er ejet i fællesskab af Klyngehusenes Grundejerforening og Niels Kristian Pedersen:

1) Diget er et beskyttet dige efter museumslovens § 29a, da det ligger på grænsen mellem byzone og landzone.

2) På et spørgsmål, om vi må beskære/fælde træer på diget, er svaret: Det er korrekt. I må gerne fælde og beskære træer og buske på diget, så længe I ikke beskadiger diget. I må eksempelvis IKKE rive eller grave træer/buske op med roden.

3) Slots- og kulturstyrelsens folder, ”Sten- og jorddiger” omhandler et dige som dige 1.

4) VI må ikke gøde eller sprøjte diget. Men vi må gerne gøre dette ½-1 meter fra diget. Beskyttelseszonen på 100 meter omkring gravhøjen skærper ikke reglerne for gødskning eller sprøjtning i nærheden af diget.

Stendiget mod nord – ind mod Liselund – dige 2 og ud mod stien langs boldbanen, dige 3

Disse to diger ligger i byzone, derfor er de ikke beskyttet efter museumslovens bestemmelser. Baggrunden for det er, at beskyttelsen af diget forudsættes håndteret med bestemmelser i lokalplanen. Men i lokalplanenerne er der ingen bestemmelser om digerne.

Der er tale om diger med stor kulturhistorisk og biologisk værdi. Digerne bør derfor behandles efter samme retningslinjer som de beskyttede, selvom de ikke er beskyttet.

Der foreligger en skriftlig tilladelse fra ejeren af den sydlige del af dige 1 til at beskære buske og holde ukrudt nede.